Akademia Wolnej Edukacji

Oferta Akademii Wolnej Edukacji skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji intra- i interpersonalnych, które w sposób demokratyczny i niedyrektywny prowadzą długoterminowe procesy grupowe w:

< szkołach demokratycznych,
< alternatywnych inicjatywach edukacyjnych,
< grupach unschoolingowych,
niezależnych społecznościach,
< partnerskich zespołach biznesowych.

W szerszej perspektywie, doskonalenie tych kompetencji wspiera proces zmiany społecznej, polegającej na odejściu od zhierarchizowanej, globalnie scentralizowanej struktury do sieci niedużych, rozproszonych, oddolnie zarządzanych i możliwie samowystarczalnych ośrodków.

Wybór kluczowych zagadnień i umiejętności kształtowanych w Akademii opiera się na:

  • wnioskach z projektu badawczego Siewcy Fermentu, prowadzonego od późnych lat ‘90 przez Przemysława Różańskiego,
  • jego wieloletniej praktyce trenerskiej i terapeutycznej w nurcie Gestalt,
  • doświadczeniach z różnorodnych projektów społecznych,
  • założeniach psychologii humanistycznej i teorii integralnej Kena Wilbera.

Akademii Wolnej Edukacji pomaga stworzyć optymalne warunki do poznawania siebie i rozwoju w trzech obszarach świadomości – w relacji z samym sobą, w relacji z innymi oraz z otaczającym światem. Głęboka znajomość siebie oraz akceptacja własnych uwarunkowań i predyspozycji pozwala na harmonijną integrację tych trzech obszarów, co jest fundamentem autentycznej, empatycznej i autonomicznej osobowości. I stanowczo zwiększa szansę na satysfakcjonujące, pełne znaczenia życie.

Autorem koncepcji i prowadzącym zajęcia w Akademii Wolnej Edukacji jest Przemysław Różański. 

Miejsce, termin i  czas trwania konsultacji, superwizji, wykładów, paneli dyskusyjnych i spotkań ustalamy zgodnie z potrzebami osób zainteresowanych.

OFERTA AKADEMII WOLNEJ EDUKACJI

—- KONSULTACJE INDYWIDUALNE I SUPERWIZJE —-

To wsparcie dla:
< rodziców,
< grup unschoolingowych,
< liderów i kadry szkół demokratycznych,
< partnerskich zespołów biznesowych,
< zespołów edukacyjnych.

—- WYKŁADY I PANELE DYSKUSYJNE —-

TEMAT 1: Koncepcja rozwoju integralnego
Przedstawienie teoretycznych podstaw teorii rozwoju integralnego, sformułowanego w latach ‘80 XX wieku przez amerykańskiego filozofa i reprezentanta psychologii transpersonalnej Kena Wilbera. Teoria ta jest sukcesywnie uzupełniana i rozwijana.

TEMAT 2: Siewcy Fermentu – rozwój integralny w praktyce
Wykład jest prezentacją prowadzonego od końca lat ‘90 ubiegłego wieku eksperymentu społecznego, którego celem jest utworzenie społeczności w oparciu o ideę rozwoju integralnego i teorię dezintegracji pozytywnej. Składają się on z trzech etapów:

  • zawiązanie „zwartej grupy przyjaźni i działania”
  • opracowanie własnego modelu demokratycznej i możliwie samowystarczalnej społeczności
  • stopniowe zarażanie innych społeczności twórczym fermentem rozwojowym poprzez „pozytywną infekcję psychiczną”

TEMAT 3: Do czego służy edukacja?
Panel dyskusyjny o problemach współczesnej edukacji. Z jakich założeń wychodzi klasyczny model edukacji i do czego to prowadzi? Skąd wywodzi się idea wolnej edukacji i czego naprawdę uczy?

TEMAT 4: Dezintegracja pozytywna czyli kryzys rozwojowy jako szansa
Prezentacja i omówienie teorii dezintegracji pozytywnej wybitnego polskiego psychologa Kazimierza Dąbrowskiego. Udowadnia ona, że kryzys i doświadczanie momentów dezintegracji jest nieodłącznym elementem tworzenia dojrzałej i głęboko zintegrowanej osobowości.

 —- WARSZTATY I TRENINGI —-

WARSZTAT: Wolny Krąg

Warsztat rozwoju osobistego prowadzony w oparciu o komunikacje cyrkularną. Wolny Krąg jest połączeniem prastarej formuły spotkań społeczności ze współczesną  psychologią humanistyczną i transpersonalną. Dzięki temu, jest optymalną formułą komunikacji dla demokratycznie zarządzanych społeczności. W niedyrektywny, a jednak uporządkowany sposób, pozwala na wyrażenie  wszelkich głosów, potrzeb i emocji. Jak to możliwe bez hierarchii, wodzostwa i guru? Dzieje się to, ponieważ całą strukturą spotkania w kręgu „zarządza” przekazywany po kolei każdemu uczestnikowi spotkania „mówiący patyk” (talking stick). To on wskazuje, kto w danym momencie ma głos, kierując uwagę pozostałych osób na to, co mówiący chce przekazać. Krążąc cyrkularnie wśród uczestników kręgu, „mówiący patyk” pozwala wypowiedzieć się każdemu uczestnikowi, a jednocześnie uczy – jakże ważnej – umiejętności słuchania i dawania przestrzeni dla odmienności. Głosy kręgowiczów przepływają i mieszają się jak w alchemicznym wehikule, tworząc nieznane wcześniej jakości. Dla każdego inne.
Jednocześnie Wolny Krąg podwyższa poziom zaufania między uczestnikami. Dzieje się to niebywale szybko, jak na tak krótki czas (3-4 godziny) i prostą formułę. Może to tysiące lat ludzkiej ewolucji przesiedziane wokół ognia wspierają ten proces? Tajemnicze to i magiczne, lecz jednak potwierdzone doświadczeniami uczestników spotkań w kręgach.

Czas trwania: od 3 do 40 godzin (1-5 dni)
Liczba uczestników: 5 – 20 osób

Regularne spotkania w  Wolnym Kręgu wspierają tworzenie zespołów i społeczności demokratycznych.

WARSZTAT: Wkraczając w nieznane
Intensywne, grupowe doświadczenie rozwojowe przekraczania strefy komfortu. Ten warsztat mocno skupia się na „tu i teraz” i dziejącym się procesie grupowym. Stwarza warunki do pogłębiania zaufania do siebie, rozwijania uważności na własne potrzeby i potrzeby innych. Warsztat ten jest przydatny zwłaszcza dla osób zainteresowanych zaangażowaniem się w tworzenie wolnych szkół – zarówno dla rodziców, jak i kadry.

Czas trwania: od 4 do 8 godzin
Liczba uczestników: 8 – 12 osób

WARSZTAT: Sztuka kontaktu
Warsztat rozwojowy w konwencji Gestalt składający się z szeregu doświadczeń pozwalających na pogłębiony kontakt z trzema obszarami świadomości – mentalnym, emocjonalnym i fizycznym. Umożliwia doświadczanie autentycznego siebie i stykanie się z autentycznością innych w możliwie bezpiecznych warunkach. „Sztuka kontaktu” wspiera wychodzenie ze schematów zachowań i poszukanie nowych, bardziej satysfakcjonujących rozwiązań.

Czas trwania: od 4 do 20 godzin (1-2 dni)
Liczba uczestników: 8 – 14 osób
Warunkiem zorganizowania warsztatu jest zapewnienie sali pozwalającej na swobodny ruch i ekspresję werbalną.

TRENING: Moc relacji
Pogłębiony trening interpersonalny w konwencji Gestalt. Intensywne doświadczenie grupowe, w trakcie którego uczestnicy wchodzą w bezpośrednie interakcje, mając wgląd w swój sposobów reagowania na innych ludzi, dowiadując się jednocześnie, jak inni reagują na nich. Jego celem jest uświadomienie i zrozumienie własnej specyfiki budowania relacji i komunikacji z innymi, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i uczuć, rozwiązywania konfliktów  oraz pogłębienie zaufania do siebie i do innych.

Czas trwania: od 30 do 40 godzin (4-5 dni)
Liczba uczestników: 8-14 osób
Warunkiem organizacji treningu jest zapewnienie sali pozwalającej na swobodny ruch i ekspresję werbalną.

—- FIESTA HUMANA: tygodniowy wakacyjny festiwal rozwoju integralnego—-

Fiesta Humana jest jedynym w swoim rodzaju wspólnotowym doświadczeniem rozwojowym od 2008 roku tworzonym przez członków i przyjaciół Fundacji SieChce. Co roku formuła wydarzenia ewoluuje, jednak niezmiennie podstawowym celem Fiesta Humana jest celebrowanie człowieczeństwa we wszystkich jego przejawach. Przez wszystkie lata, Fiesta przeistoczyła się w przestrzeń do uczenia się budowania demokratycznej społeczności w oparciu o krąg. Głównym elementem tego procesu jest budowa SieChce Osady czyli infrastruktury technicznej i struktury społecznej dla kilkudziesięcioosobowej, zróżnicowanej wiekowo i światopoglądowo społeczności.
Zobacz Fiesta Humana na Facebooku>>

—- MAŁA FIESTA: weekendowe wydarzenie rozwojowe —-

Mała Fiesta to Fiesta Humana w pigułce. Zaproś zespół Fundacji do siebie, wybierz interesujące Cię punkty oferty fundacji, dołącz własne warsztaty i wydarzenia i wspólnie spędźmy weekend w rozwojowej i inspirującej atmosferze. Korzystaj z naszego doświadczenia organizacyjnego i merytorycznego, by rozpocząć proces tworzenia demokratycznej społeczności w swojej przestrzeni. Ilość wariantów nieograniczona.

KONTAKT DO AKADEMII WOLNEJ EDUKACJI:
Przemysław Różański
ul.Lidzbarska 20/2 | 87-300 Brodnica
tel. 609-412-607
hopis@o2.pl
http://psychoterapiarozanski.pl/